Hướng dẫn chi tiết quy định lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Để đảm bảo các hoạt động đấu thầu của các chủ thể, pháp luật có những ban hành văn bản về việc thực hiện đấu thầu. Bên cạnh việc bảo vệ tính pháp lý thì các quy định cũng giúp hướng dẫn các chủ thể thực hiện thủ tục này. Trong bài viết hôm nay, Cẩm nang bất động sản sẽ hướng dẫn cho bạn những quy định chi tiết về việc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu. 

1. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu là gì?

Theo Luật Đấu thầu thì thiết kế lựa chọn nhà thầu là bạn kế hoạch được thực hiện theo quy định, là căn cứ để lựa chọn nhà thầu và phê duyệt dự án. 

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu là gì?
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu là gì?

2. Nguyên tắc lập kế hoạch lựa

Theo quy định của Luật Đấu thầu năm 2013 tại Điều 33 việc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu sẽ phải tuân thủ theo những nguyên tắc sau đây: 

 • Lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu phải thực hiện cho toàn bộ dự án và dự toán mua sắm. Nếu trường hợp không đủ điều kiện để thực hiện thì có thể lập kế hoạch lựa chọn một hoặc một số gói thầu để thực hiện trước.
 • Khi lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu thì những số lượng và nội dung gói thầu phải thể hiện rõ ràng. 
 • Kế hoạch lựa chọn nhà thầu khi xây dựng phải dựa vào cơ sở trình tự thực hiện cũng như tính chất kỹ thuật để đảm bảo tính hợp lý và đồng bộ cho gói thầu.
Nguyên tắc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Nguyên tắc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu

3. Quy định về nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu cần phải đáp ứng đầy đủ các quy định sau:

Tên của gói thầu đang lựa chọn nhà thầu:

 • Đặt tên cho gói thầu cần phải phù hợp với nội dung, tính chất và công việc của gói thầu.
 • Đối với những gói thầu có nhiều phần riêng biệt thì cần thêm đặt tên thể hiện về nội dung của những phần đó. 

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cần đầy đủ thông tin về giá gói thầu

Với những gói thầu có nhiều phần riêng biệt thì phải ghi rõ giá ước tính của mỗi phần. Còn đối với những gói thầu khác nhau thì giá được xác định trên cơ sở phương thức khác nhau, cụ thể như sau:

 • Đối với gói thầu về đầu tư thì giá gói thầu là tổng mức đầu tư.
 • Đối với những dự toán mua sắm thì giá gói thầu là dự toán.
 • Đối với những gói thầu về dịch vụ thì giá được xác định trên cơ sở thông tin về trung bình giá theo thống kê những dự án trước đó. 

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu ghi rõ nguồn vốn và những vấn đề liên quan đến vốn

Trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu cần phải ghi rõ và cụ thể về nguồn vốn và những vấn đề vốn khác như phương thức vốn, thời gian cấp vốn,…Và phải ghi rõ thêm thông tin nhà tài trợ và cơ cấu của nguồn vốn với những trường hợp sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức. 

Thể hiện rõ về hình thức, phương thức và thời gian

Trong kế hoạch lựa chọn nhà thầy cần phải thể hiện rõ ràng về hình thức, phương thức lựa chọn cũng như thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu khi bắt đầu. 

Xác định rõ hình thức của hợp đồng

Để làm căn cứ lập hồ sơ mời thầu thì trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu cần phải xác định rõ ràng về hình thức của hợp đồng và thời gian thực hiện.

Quy định về nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Quy định về nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu

4. Trình tự lập kế hoạch

Bước 1: Lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo quy định

Tùy thuộc vào từng gói thầu khác nhau mà kế hoạch lựa chọn nhà thầu được lập theo các cơ sở khác nhau.

 • Đối với gói thầu là dự án thì kế hoạch lựa chọn nhà thầu dựa trên cơ sở sau: nguồn vốn của dự án, hành lang pháp lý, các quyết định phê duyệt, Giấy chứng nhận đầu tư, quyết định của người đứng đầu chủ đầu tư,…
 • Đối với gói thầu mua sắm thường xuyên thì việc lập kế hoạch dựa trên cơ sở: nguồn vốn và những tiêu chuẩn về trang thiết bị, phương tiện làm việc cần thay thế, bổ sung hoặc mua mới theo quy định; những đề án, quyết định được phê duyệt và kết quả thẩm định giá của cơ quan có thẩm quyền. 

Bước 2: Thực hiện việc trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Theo quy định thì việc trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu được thực hiện như sau:

Thẩm quyền trình duyệt kế hoạch 

Được phân định như sau:

 • Người thực hiện trình duyệt là chủ đầu tư của gói thầu, bên mời thầu đối với gói thầu mua sắm. 
 • Với các gói thầu cầu thực hiện trước khi có kế hoạch phê duyệt thì sẽ do đơn vị thuộc chủ đầu tư có trách nhiệm trình duyệt. 

Nội dung văn bản trình duyệt

Nội dung của văn bản cần đầy đủ các phần công việc sau:

 • Công việc đã được thực hiện như: chuẩn bị dự án, các gói thầu thực hiện trước, pháp lý có liên quan.
 • Công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu: đền bù, công việc ban quản lý, vấn đề khởi công, khánh thành,…
 • Công việc nằm trong kế hoạch lựa chọn và những công việc chưa đáp ứng đủ điều kiện. 
 • Giá trị của các công việc nêu trên.

Tài liệu có liên quan

Người có thẩm quyền cần phải gửi kèm theo những tài liệu có liên quan về căn cứ lập kế hoạch nhà thầu. 

Bước 3: Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu được trình duyệt

 • Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền sẽ tiến hành kiểm tra, đánh giá hồ sơ, nội dung liên quan đến kế hoạch cần được phê duyệt. 
 • Khi đã hoàn thành việc kiểm tra thì sẽ lập báo cáo để trình đến người có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch nhà thầu. 

Bước 4: Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Theo quy định, người có thẩm quyền tiến hành phê duyệt đối với kế hoạch lựa chọn nhà thầu phải căn cứ vào báo cáo thẩm định để thực hiện việc phê duyệt.

Trình tự lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Trình tự lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Trên đây là những hướng dẫn chi tiết về quy định lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu mà bạn cần nên biết. Hi vọng sẽ là thông tin bổ ích giúp bạn thực hiện nhanh chóng và dễ dàng cho việc lập kế hoạch nhà thầu.